ஆசாதி: சாமன் நஹல் – இந்தியப் பிரிவினை காலத்து வன்முறைகளைச் சித்தரிக்கும் நாவல்! – பெ.விஜயகுமார்

இந்தியப் பிரிவினையின் போது இந்தியாவிலும், பாகிஸ்தானிலும் நிகழ்ந்த கொடுமைகள் ஜெர்மனியில் ஹிட்லரின் ஃபாசிச ஆட்சியின் போது நிகழ்ந்த கொடுமைகளுக்குச் சற்றும் குறைந்ததல்ல என்பதே வரலாற்றாசிரியர்களின் கருத்தாகும். பிரிவினை…

Read More