நூல் அறிமுகம் : ஊர் சுற்றிப் புராணம் – ராகுல் ஜி | மதிப்புரை கோபிநாத்

ஊர் சுற்றும் புராணம் உலகத்தில் உள்ள தலைசிறந்த பொருள் ஊர் சுற்றுவது தான். உலகம் இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் யாரிடமிருந்தாவது உதவி பெறுகிறது என்றால் அது ஊர்சுற்றிகளிடம் விருந்துதான்.…

Read More