2021 புத்தாண்டை நன்னம்பிக்கையுடன் எதிர்கொள்வோம் – பீப்பிள்ஸ் டெமாக்ரசி தலையங்கம் (தமிழில்: ச.வீரமணி)

முடிவுக்கு வந்துகொண்டிருக்கும் 2020ஆம் ஆண்டைக் குறிப்பிட, லத்தீன் சொற்றொடரான ‘அன்னஸ் ஹாரிபிலிஸ்’ என்பது விரிவானமுறையிலும் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய விதத்திலும் பயன்படுத்தப்பட்டது. இதன் பொருள் ‘பயங்கரமான ஆண்டு’ என்பதேயாகும். முன்னெப்போதும்…

Read More