சாந்தி சரவணனின் கவிதைகள்

பேசி என்ன பயன்? என் மௌனம் உனக்கு புரிந்து இருந்தால் நான் உச்சரிக்கும் வரிகளில் வலம் வரும் வார்த்தைகளின் வலிகள் உனக்கு புரிந்திருக்கும்! வார்த்தைகளை கோர்த்திருக்கும் எழுத்துகளின்…

Read More