ஒருமுறை கருப்பாகு கவிதை – பாங்கைத் தமிழன்

ஒரு செய்தி படித்தேன் வறுமையான மூளையில் இருந்து வந்த செய்தியாகத்தான் அது இருக்க வேண்டும்! மூளையில் வறுமையா? ஆம். செழிப்பான மூளை செழிப்பான மண்ணுக்குச் சமம்; செழுமையான…

Read More