சிறுகதைச் சுருக்கம் 82: கி.நடராசனின் ஒய்யாரக் கொண்டை சிறுகதை – ராமச்சந்திர வைத்தியநாத்

அனுபவங்களும் அவற்றைச் சொல்லும் பகட்டில்லாத சொற்களும் வாழ்க்கை ஒரு போராட்டம் எனப் பார்க்கும் பார்வையும். . . . ஒய்யாரக் கொண்டை – கி.நடராசன் சிங்காரச் சென்னையில்…

Read More