மஞ்சுளாவின் கவிதைகள்

கருப்புத்தான் எனக்குப் பிடிச்ச கலரு உன் நிறத்தைச் சிவப்பாக்க ஒவ்வொரு விளம்பரமும் உத்தி செய்கிறது என் நிறத்தின் கரிய ஆழத்தில் என்னை மட்டுமே பதியமிடுகிறேன் நாம் இருவருமே…

Read More