கவியருவி அப்துல் காதர் எழுதிய “பூக்களாலும் பூகம்பம் நிகழலாம்” – நூலறிமுகம்

இந்நூல் கவியருவி அவராகளின் பவள விழாவில் வெளியிடப்பட்டது.கவிதை பூக்களால் நிறைந்து மணம் கமழ்கிறது பூக்களை புயலாக மாற்றியிருக்கிறார் ஆசிரியர். தன் கருத்துகளின் காம்புகளில் மலர்ந்து மணம் வீசுகிறது…

Read More