கவிதை: பொறுமை காத்தல் – S. மகேஷ்

பொறுமை காத்தல்! பாரம்பரியம் துறந்த ஏதோவொன்றின் பரந்த வெளியிலும் கட்டுப்பாட்டில் கலவரமாக நழுவுகிறது பயணம்! மூழ்கியவைகளை மறக்கவியலாது உணர்வில் தோய்ந்து உள்ளும் புறமும் உறுத்தும்! இனி புதிதாய்…

Read More