உழைப்பாளி கல்லீரல் – பேரா.சோ.மோகனா

என்னைத் தெரியுமா? கல்லீரல் என்றால் ஏதோ சாப்பிட என்று எப்போதும் சாப்பாடு நினைவாகவே இருக்க வேண்டாம். சாப்பாட்டுடன் தொடர்புடைய நம் உடலின் மிகப் பெரிய உறுப்பு கல்லீரல்.…

Read More