தூய்மை பணியாளர்களின் பிரச்சனைகளை பேசுகிறேமா? – மா.வினோத் குமார்.

மனித கழிவுகளை மனிதனே அகற்றுவது மனிதனே அகற்றுவது என்பது இந்தியாவில் முக்கியமான பிரச்சனை.கையால் மனித கழிவு அகற்றுவோர் (Manual scavengers) என்ற சொற்றோடர் இந்தியாவில் மட்டுமே பயனில்…

Read More