சிறுகதை: உளவியல் சந்தை–டாக்டர் இடங்கர் பாவலன்

கண்டதையெல்லாம் சுருட்டிக் கொண்டு ஒடுகிற அவசரகதியில் வெளிச்சம், தான் பகலில் கண்ட அத்தனையும் வாரிக்கொண்டு மறைந்து போகவே அங்கே வேக வேகமாக இருட்டிக் கொண்டு வந்தது. பிச்சுப்பட்டி…

Read More