செ.புனிதஜோதியின் கவிதை

அருள் ******** துக்கம் நெஞ்சடைக்கும் வேளையில் உன்னை வந்துசேர என்னை வந்து சேர்கிறாயா என்ன? புரியாத புதிராய் வலம் வந்துகொண்டிருக்கிறேன்… உன் அஷ்டோத்திரத்தை நாதொடுத்து மாலையாக்கி சமர்பிக்கிறேன்……

Read More