கவிஞர் சக்திவேல் எழுதிய “புதிய வெளிச்சத்தால்” – நூலறிமுகம்

அறம் சுடர்கிறது தமிழ் இலக்கிய உலகில் புதிய வெளிச்சமாகப் புறப்பட்டிருக்கிறார் கவிஞர் சக்திவேல். இவரிடமிருந்து அன்பு கசிகிறது, அறிவு மலர்கிறது, மைதி ததும்புகிறது, அறம் சுடர்கிறது. மரத்தில்…

Read More