தொடர் 42: அந்நியர்கள் – ஆர். சூடாமணி | கதைச்சுருக்கம்: ராமச்சந்திர வைத்தியநாத்

அழுத்தமான சமுதாய முன்னேற்றக் கருத்துக்களும், கண்ணியமும், பரிவும், பலதரப்பட்ட தேர்ச்சியான பாத்திர வார்ப்பும், இயல்பான மனோதத்துவப் பின்னணியும் சூடாமணியின் தனிச் சிறப்புகள் அந்நியர்கள் ஆர். சூடாமணி தன்னை…

Read More