எங்குமே இருள் இருள்… – இராஜ்பாரத் வி

வண்ணத்தில் இருள் கருப்பு. அதுவே யாம் காணாது காணும் வண்ணமும் யாம் பெற்ற வரமும். எண்ணங்களும் சிந்தையும் யாம் கற்பனையிலும் காணும் வண்ணம் எவ்வண்ணம் யாரறிவார்… தாயின்…

Read More