கவிதை: கலப்பையினால் ஒரு கோட்டுச் சித்திரம் – இந்திரன்

நாங்கள் விவசாயிகள் தீவிரவாதிகள் அல்ல. எங்களின் கலப்பையினால் நிலத்தில் கீறும் ஒவ்வோரு கோடும் மகிழ்ச்சியோடு இருக்கும் மனிதனின் சிரிக்கும் முகத்தைச் சித்திரமாய்த் தீட்டுகிறது. நாங்கள் மனிதர்களுக்கல்ல மண்…

Read More