பேசும் புத்தகம் | சிறுகதை *புதையல்* | வாசித்தவர்: ராஜேஷ் ஆத்ரேயன் (Ss 164)

சிறுகதையின் பெயர்: புதையல் புத்தகம் : சிறுகதைகள் ஆசிரியர் : வாசித்தவர்: ராஜேஷ் ஆத்ரேயன் (Ss 164) இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது.…

Read More