அனுபவம் கவிதை – ராஜூ ஆரோக்கியசாமி

கடந்து போகட்டுமென சிலவற்றை விடுகிறேன் அம்பாக்கும் சிலரை புன்னகைத்தே ஜெயிக்கிறேன் என் வாழ்க்கை சிறந்த புத்தகம் அட்டைகளை விடுத்து உள்ளே அனுபவங்கள் வெற்றுப் பாறைதான் அதிலொரு செடி…

Read More