பேசும் புத்தகம் | புதுமைப்பித்தன் சிறுகதைகள் *வாசிப்பில் உயர்ந்தது கதை வாசிப்பே* | வாசித்தவர்: (Ss209)

பேசும் புத்தகம் | புதுமைப்பித்தன் சிறுகதைகள் *வாசிப்பில் உயர்ந்தது கதை வாசிப்பே* | வாசித்தவர்: (Ss209)

சிறுகதையின் பெயர்: வாசிப்பில் உயர்ந்தது கதை வாசிப்பே. புத்தகம் : புதுமைப்பித்தன் சிறுகதைகள் ஆசிரியர் : புதுமைப்பித்தன் வாசித்தவர்:  (Ss209)   [poll id="212"]   இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.