தொடர் – 36: சமகால சுற்று சூழல் சவால்கள் – பா. ராம் மனோகர்

தொடர் – 36: சமகால சுற்று சூழல் சவால்கள் – பா. ராம் மனோகர்

      சூழல் மதிப்பீட்டு முறை, நீர்த்து போன நிலையா!!?? ஒரு தொழிற் சாலை அல்லது வளர்ச்சி திட்டம், நாட்டின் எந்த பகுதியில் துவக்கம் செய்தாலும், அந்த குறிப்பிட்ட செயல்பாடு, அப்பகுதியின் இயற்கை சூழலை பாதிக்கக்கூடிய நிலை, ஏற்படும் என்ற…