வேதியலுக்கான நோபல் பரிசு 2020 – விஜயன்

வேதியலுக்கான நோபல் பரிசு 2020 – விஜயன்

வேதியலின் ஒரு பிரிவான உயிர் வேதியல் கண்டுபிடிப்பு ஒன்று இந்தாண்டுக்கான‘நோபல்பரிசு பெற்றிருக்கிறது. சென்ற ஆண்டு மின்வேதியல் என்ற பிரிவில் நடைபெற்ற கண்டுபிடிப்பு நோபல் பரிசைப் பெற்றது. இந்தாண்டு வேதியல் நோபல் பரிசுக்கான கண்டுபிடிப்பானது எளிதில் மரபணுக்களை கத்தரித்தும் மாற்றவும் உதவும். இதன்மூலம்…