நாற்றத்திற்குள் துருப்பிடித்த வாழ்வு( காயலான் கடைகளும்.. உதிரி மனிதர்களும்…) – வசந்ததீபன்

நாற்றத்திற்குள் துருப்பிடித்த வாழ்வு( காயலான் கடைகளும்.. உதிரி மனிதர்களும்…) – வசந்ததீபன்

காயலான் கடை என்றும் பழைய இரும்புக்கடை என்றும் அழைக்கப்படும் உலகத்தில்... நாகரீக, கலாச்சார.. வரையறுக்கப்பட்ட விதிமுறைகளுக்கும், வாழ்க்கை முறைகளுக்கும் அப்பாற்பட்டு வாழும் மனித இயந்திரங்களின் துருப்பிடித்த வாழ்க்கையை நம்மில் பெரும்பாலோர் அறிந்தும் அறியாமலும் இருக்கலாம். மனித சமூக பேரமைப்பில் பொருந்தாத எத்தனையோ…