புத்தகம்: ச. முருகபூபதியின் “கதை சொல்லும் கலை”

கதை காலத்தின் தொல்படிவம். கதையைச் சொல்வதும் கேட்பதும் வெறும் பொழுதுபோக்கல்ல, அது எல்லோரையும் உயிர்ப்பிக்கும் சடங்கு, ஒரு வாழ்முறை. கதையின் மூச்சுக் கொண்ட தொல்சடங்குகள் குறையக்குறைய கதை…

Read More