ச. இராஜ்குமார் கவிதை

ஒன்றாய் கூடி ஓடியாடி அம்மாவின் தொள்களில் பல கதைகள் கற்றோம் . சொந்தங்கள் கூடி புன்னகைத்த நாட்கள் எங்கே போனது .. தெருவெங்கும் கூட்டமாக விளையாடிய சிறுவர்கள்…

Read More