நூல் அறிமுகம்: ச. சுப்பாராவின் மதுரை போற்றுதும் – சுரேஷ் காத்தான்

மதுரை ஒரு வரலாற்றுத் தொடர்ச்சியுடைய நகரம்… உலக வரலாற்றில் நகரமாகவே நிர்மாணிக்கப்பட்டு நகரமாகவே வரலாறெங்கும் அறியப்பட்டு, இப்பொழுதும் நகரமாகவே நீடிக்கிற நகரங்கள் இரண்டு. ஒன்று ஏதென்ஸ். மற்றொன்று…

Read More