இளங்கோவன் ராஜசேகரனின் “சாதியின் பெயரால்”

சாதி எனும் சாத்தான்! காதலைப் போற்றிப் புகழ்ந்த பாரதி: `காதலினால் மானுடர்க்குக் கலவி யுண்டாம் கலவியிலே மானுடர்க்குக் கவலை தீரும்; காதலினால் மானுடர்க்குக் கவிதை யுண்டாம்; கானமுண்டாம்;…

Read More