சாய்வு நாற்காலி – தோப்பில் முகமது மீரான் | மதிப்புரை ஜோன் மார்ஷல்

நாவலுக்கு பொருத்தமான பெயர் தான், ‘சாய்வு நாற்காலி’. மணியடித்தால் வடித்து கொட்டவும், ஆவி பறக்க சாயா நீட்டவும், ஏன் என்று கேள்வி கேட்காமல் அடுப்பாங்கரை புகையோடு கரையவும்,…

Read More