science day

அறிவியல் தின சிறப்புக் கட்டுரை – 1

இராமன் விளைவு – அறிவியலில் ஒரு மந்திரக்கோல் ஒவ்வொரு வருடமும் பிப்ரவரி 28 ஆம் நாளை நாம் தேசிய அறிவியல் தினமான கொண்டாடுகிறோம். 1928 ஆம் ஆண்டு…

Read More