கொஞ்சம் மாற்றி யோசிக்கலாமே கவிதை – பாங்கைத் தமிழன்

கொஞ்சம் மாற்றி யோசிக்கலாமே கவிதை – பாங்கைத் தமிழன்
பூ வென்று பார்த்த
“உங்களுக்கு ஒண்ணுந்தெரியாது”

சும்மா சொன்னதல்ல;
புரிந்து கொள் தோழா!

போ….
சோறு செய்!

அவள்
புதியதோர்
உலகம் செய்யட்டும்!

– பாங்கைத் தமிழன்