பேசும் புத்தகம் | சிறுகதை *பிரம்மாக்கள்* | வாசித்தவர்: த.வேல்முருகன் (ss 51)

சிறுகதையின் பெயர்: பிரம்மாக்கள் புத்தகம் : சிறுகதை வாசித்தவர்: த.வேல்முருகன் (ss 51) இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை…

Read More