கவிதை: முழங்கால்களை எடுங்கள் – ஏ.எல். ஷார்ப்டன் (தமிழாக்கம் – ரமணன்)

அந்த இடத்தில் நின்றபோது என்னுள்ளே கோபம் ஏறியது ஏன்? ஜார்ஜ் பிளாய்டுக்கு நடந்தது எல்லா கருப்பர்களுக்கும் நடப்பதே. . நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே நாங்கள் என்னவாக வேண்டுமென்று…

Read More