தமிழ்ச் சிறார் நூல்கள்: வாசிப்பதற்கு ஓர் விரிவான பட்டியல் – ஆதி.வள்ளியப்பன்

இது ஓர் பரிந்துரைப் பட்டியல் மட்டுமே. முழுமையான பட்டியல் அல்ல. முக்கியமான சிறார் எழத்தாளர்களின் படைப்புகள், முக்கியமான மொழிபெயர்ப்புகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த எழுத்தாளர்களின் ஒரு சில புத்தகங்களை…

Read More