கவிதை: முட்கள் என்ன செய்வது? – Dr. ஜலீலா முஸம்மில்

மொழியின் தூரிகை கொண்டு மனதை வரையத் தொடங்குகிறாய்… ஒப்பனைகளை ஒவ்வொன்றாய் இடத்தொடங்குகிறாய்… ரணங்களின் வரிசைகள்; வலிகளின் வியாக்கியானங்கள்; கீறல்களின் எதிரொலிகள்… எல்லாவற்றையும் அரிதாரத்தில் மறைத்துக்கொள்கிறாய்…. ஏன் இந்த…

Read More

தங்கேஸ் கவிதைகள்…

கவிதை 1 நீ இப்படியே என்னை உற்றுப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தால் உன்னை அப்படியே எடுத்து விழுங்கி விடுவேன் என்றேன் எப்படி என்றாள் பொதுவாக என்னைப்போல் இல்லை என்…

Read More