கோவி.பால முருகு பாடல்

(எடுப்பு) பைந்தமிழ்த் தோட்டமிது பழத்தோட்டம் பாவலர் நாவலர் கூடிடும் கோட்டம்(பைந்தமிழ்) (தொடுப்பு) சிந்தையில் அறிவூட்டி செய்கையில் திறங்காட்டி நிந்தனை செய்பவர்க்கும் வந்தனை செய்துதவும்(பைந்தமிழ்) (முடிப்பு) நெஞ்சை அள்ளுகின்ற…

Read More