நூல் அறிமுகம்: பேயா? பிசாசா? – சாந்தி சரவணன்

‘பேய் பிசாசு’ என்றால் குழந்தைகளுக்கு மட்டுமா பயம்? பெரியவர்களுக்கும் தான். எந்த வயது நபர்களுக்கு பய உணர்வு என்பது எந்நிலையிலும் யாருக்கு வேண்டுமானாலும் ஏற்படலாம். நிசப்தம், இருட்டு,…

Read More