தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020 ஒலி பதிவு

தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020 அனைவருக்கும் கொண்டு செல்லும் ஒரு சிறு முயற்சி. எழுத்தாளர் விழியன் ஒருங்கிணைப்பில் 50 நபர்களின் முயற்சியால் வெளிவந்த தமிழ் மொழிபெயர்ப்பின் ஒலி…

Read More