மண்டியிடாதே! கவிதை – பாங்கைத் தமிழன்

ஹிந்தி எனும் தொந்தரவு எம்மைவிட்டு நீங்கும் வரை ஊனுமில்லை உறக்க மில்லை ஓய்வு கொள்ளப் போவதில்லை! தந்தை தாயின் முன்னோர்கள் தந்தத் தமிழ்ச் செல்வமதை எவனழிப்பான் பார்த்திடுவோம்…

Read More