நூல் அறிமுகம்: தமிழர் எழுத்துப் பண்பாட்டு மரபு – பெ. அந்தோணிராஜ்

தமிழ் எழுத்துக்களை படைத்தவர் யாரென தெரியுமா?! எழுத்துக்கள் எத்தனை கதியாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது எனத்தெரியுமா?! எழுத்துக்களில் உள்ள பால்பேதம் பற்றி நீங்கள் அறிந்ததுண்டா?! எழுத்துக்களின் சாதி தெரியுமா உங்களுக்கு?!…

Read More