நம்மில் உறைந்துள்ள மனுவைக் கொல்ல சாதி எனும் பேயை ஓட்டுவோம் – சௌஜன்ய தமலபாகுலா (தமிழில்: தா.சந்திரகுரு)

மனுஸ்மிருதியை எரித்ததன் மூலம், பாலினம், சாதி ஆகியவை தங்களுக்கிடையே ஊடாடுவது குறித்து பாபாசாகேப் பீம்ராவ் அம்பேத்கர் பேசுவதே தெரிய வருகிறது. மனுஸ்மிருதி இந்திய சமுதாயத்தின் மீது இன்னமும்…

Read More