சமகால சுற்றுச்சூழல் சவால்கள்: தொடர் 1 – முனைவர். பா. ராம் மனோகர்

எந்த ஒரு சுற்றுச்சூழல் அமைப்பிலும் அதன் இயற்கைத் தன்மை பாதிக்கப் பட்டு , பிறகு அதனால் மாசு பாடுகள் ஏற்படுவதும் அதனால் மனித இனம் பல பிரச்சினைகளை…

Read More