இணைய வகுப்பறைக்கு இன்றியமையாத் தேவைகள் 75 – சுகந்தி நாடார்

கல்வியியலின் மற்றப்பரிணாமங்களும் கல்வி 4.0வின் தேவையும் ஒரு காலத்தில் கணினியும் கணினியியலும் ஒரு தனிப்பிரிவாக ஒரு அறிவியலின் ஒருஅங்கமாகக் கருதப்பட்டது. இப்போது கூட STEM என்று சொல்லிக்…

Read More