டெர்ராரியம் லாக்கர் ரூம் (Terrarium Locker Room) | ஜப்பானியக் குறும்படம் ஓர் பார்வை- எஸ்.இளங்கோ

டெர்ராரியம் லாக்கர் ரூம் (Terrarium Locker Room) (ஜப்பானியக் குறும்படம்/30 நிமிடங்கள்) சிறிய அளவிலான தாவரத்தை வளர்க்கப் பயன்படும் கண்ணாடி அல்லது அதுபோன்ற ஒரு சிறு தொட்டியை…

Read More