இணைய வகுப்பறைக்கு இன்றியமையாத் தேவைகள் 84 – சுகந்தி நாடார்

சொன்னதே சொல்லும் கிளிப்பிள்ளை கணினி சொன்னதே சொல்லும் கிளிப்பிள்ளை கணினி சொன்னதைச் செய்யும் சுப்பாண்டியும் கணினி தான். நம் மாணவர்களின் மூளைக்கும் மனித மூளையைப் போலவே செயல்பட…

Read More