தை மகளே வா.. தைரியம் தா.. கவிதை – பிச்சுமணி

திங்களில் மூத்தவளே மகிழ்ச்சியின் மகளே வா.. எங்கும் துன்பமில்லா பொங்கும் இன்பம் தா.. உழவரின் உறவே.. உழைப்பாளி தோழனே வா.. எல்லொருக்கும் எல்லாமென நிலையான நிலையை தா..…

Read More