தொடர் 20: பயாஸ்கோப்காரன் – விட்டல்ராவ்

கிழக்கு முகமாய் நம் நாட்டு நிகழ்த்துக் கலைகளில் முக்கியமான தொன்று யட்சகானம், தெருக்கூத்து போலவே வெட்ட வெளியில் நிகழ்த்தப்பட்டு வரும் பாரம்பரிய இசை நடன நாடகம். அதனால்…

Read More