கவிஞர் தமிழ்ஒளி நூற்றாண்டுத் தொடர் கட்டுரை – 5 – கவிஞர். எஸ்தர்ராணி

கவிஞர் தமிழ் ஒளி நூற்றாண்டு தொடர் கட்டுரை- 5 கூட்டாஞ்சோறு அரங்கு – தமுஎகச, தென்சென்னை மாவட்டம். தனித்துவம் ஏற்றுப் பன்மைத்துவம் போற்று! குரங்கு மனிதன் குகை…

Read More

கவிஞர் தமிழ் ஒளி நூற்றாண்டு: தொடர் கட்டுரை- 1 – கவிஞர். எஸ்தர்ராணி

கூட்டாஞ்சோறு அரங்கு – தமுஎகச, தென்சென்னை மாவட்டம். வெள்ளையனே வெளியேறு என்று முழங்கிய சங்கு “பைந்தமிழ்த் தேர்ப்பாகன். அவனொரு செந்தமிழ்த் தேனீ, சிந்துக்குத் தந்தை! குவிக்கும் கவிதைக்…

Read More