நூலக ஆணைக்குழுவின் செயல்பாட்டில் மாற்றம் தேவை! -தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் கலைஞர்கள் சங்கம்

நூலக ஆணைக்குழுவின் செயல்பாட்டில் மாற்றம் தேவை! -தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் கலைஞர்கள் சங்கம் பொது நூலகங்களுக்கு 2018-19ஆம் ஆண்டு வெளியான நூல்கள் பதிப்பாளர்களிடமிருந்து நூலகத்துறையால் கொள்முதல் செய்யப்பட்டன.…

Read More