மதம் மாறுவது ஒரு குற்றச் செயலா? கட்டுரை – தங்கராசு

மாதா இந்தியாவில் மதம் மாறுவோர் பிரச்சனைகளின் வேர்கள் சாதிய கட்டுமானத்திலும், அதன் பாகுபாடான நடைமுறையிலும் உள்ளது. சாதிக் கொடுமைகளை ஒழிப்பது, தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கும், ஏழை மாணவர்களுக்கும் தரமான இலவசக்…

Read More