புத்தக முன்னோட்டம்: கவிதைத் தொகுப்பு| க.அம்சப்ரியாவின் “தனிமையில் அலையும் தனிமை”

க.அம்சப்ரியாவின் “தனிமையில் அலையும் தனிமை” *************** தனிமையில் அலையும் தனிமை (ஊரடங்கு காலக் கவிதைகள்) உலகெங்கும் மக்களை அச்சுறுத்திய கொரனோ பெரும் நோய் அது தன் கோரபற்களால்…

Read More